Περιήγηση: Παναγία

Επικαιρότητα
Μήνυση και απειλές εναντίον σατιρικής σελίδας για… «βλασφημία»!

Επι­στρο­φή στο Μεσαί­ω­να και στις επο­χές της λογο­κρι­σί­ας θυμί­ζει η πρό­σφα­τη μήνυ­ση που κατέ­θε­σε εκκλη­σια­στι­κό σάιτ ενα­ντί­ον σατυ­ρι­κής σελί­δας κόμικς…