Περιήγηση: Παναγιώτης Κουρουμπλής

Ματιές στην Επικαιρότητα
Ευλογίες

Κάνο­ντας έναν απο­λο­γι­σμό όσων ακο­λού­θη­σαν τη συνά­ντη­ση Αμβρό­σιου — Κου­ρου­μπλή, έχου­με τα εξής: Ο ΣΥΡΙΖΑ προει­δο­ποί­η­σε τον Κου­ρου­μπλή με απόσυρση…

Ματιές στην Επικαιρότητα
Έτσι πολεμάνε τους φασίστες — Και η Κουντουρά με τον Αμβρόσιο!!!

Μετά τον υπο­ψή­φιο ευρω­βου­λευ­τή του ΣΥΡΙΖΑ και πρώ­ην υπουρ­γό, Π. Κου­ρου­μπλής, σε φωτο­γρα­φί­ες με τον Μητρο­πο­λί­τη Αιγια­λεί­ας και Καλα­βρύ­των Αμβρόσιο,…

Επικαιρότητα
Συνάντηση Κουρουμπλή με τον φασίστα Αμβρόσιο: Πως χτίζεται η… «μεγάλη προοδευτική συμμαχία»

Με τον φασί­στα δεσπό­τη Καλα­βρύ­των Αμβρό­σιο συνα­ντή­θη­κε σήμε­ρα, στο πλαί­σιο περιο­δεί­ας του στην Αχα­ΐα, ο πρώ­ην υπουρ­γός και νυν υποψήφιος…

Απόψεις
Το Κατάκολο, ο Λάτσης, τα φέρετρα και τα πολιτικά τσιράκια των μεγαλοκαπιταλιστών

Πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε χτες στο Κατα­κό­λο η τελε­τή ονο­μα­το­δο­σί­ας του λιμα­νιού, σε «λιμά­νι Ιωάν­νης Λάτσης», παρου­σία των μελών της οικο­γέ­νειας Λάτση. Η ονοματοδοσία…

Υγεία
Καραγκιοζιλίκια

Γρά­φει Ο ΚΡΕΤΙΝΟΣ // Στις 2.4.2015 ο πρω­θυ­πουρ­γός Αλέ­ξης Τσί­πρας επι­σκέ­φτη­κε το υπουρ­γείο Υγεί­ας και ανα­κοί­νω­σε την πρό­σλη­ψη 4.500 ατόμων…