Περιήγηση: Παναγιώτης Λαφαζάνης

Επικαιρότητα
ΚΚΕ: Καταδικάζει την παραπομπή του Π. Λαφαζάνη σε δίκη για τους πλειστηριασμούς

Σε δίκη παρα­πέ­μπο­νται σήμε­ρα οι Πανα­γιώ­της Λαφα­ζά­νης, Αντώ­νης Μαυ­ρομ­μά­της, Λεω­νί­δας και Ηλί­ας Παπα­δό­που­λος για τη δρά­ση τους ενά­ντια στους πλειστηριασμούς.…

Απόψεις
Άντε και στο «Μακελειό», κύριε Λαφαζάνη…

Λέγε­ται υπο­κρι­σία και τυχο­διω­κτι­σμός. Είναι όταν που­λάς «αρι­στε­ρο­σύ­νη» με το τσου­βά­λι παρι­στά­νο­ντας τον «υπε­ρε­πα­να­στά­τη», ενώ προη­γου­μέ­νως έχεις συμ­με­τά­σχει από υπουργικές…