Περιήγηση: Παναγιώτης Μανιάτης

Λογοτεχνία
Μια εισαγωγή στο Πρώτο Πανενωσιακό Συνέδριο Σοβιετικών Συγγραφέων

Επι­μέ­λεια-μετά­φρα­ση: Πανα­γιώ­της Μανιά­της // (Με την πολύ­τι­μη αρω­γή του Αλέ­ξαν­δρου Ανα­στα­σό­που­λου) Το πρώ­το Πανε­νω­σια­κό Συνέ­δριο Σοβιε­τι­κών Συγ­γρα­φέ­ων έλα­βε χώρα τον…

Πολιτισμός
Ποιους δαγκώνει το LEF;*

Επι­μέ­λεια: Πανα­γιώ­της Μανιά­της // Η επα­νά­στα­ση μετα­τό­πι­σε το θέα­τρο των κρι­τι­κών μας επι­χει­ρή­σε­ων. Πρέ­πει να ανα­θε­ω­ρή­σου­με τις τακτι­κές μας. «Πετάξ­τε…

Πολιτισμός
LEF και Μαρξισμός

Επι­μέ­λεια Πανα­γιώ­της Μανιά­της // Με αυτόν τον τίτλο πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στις 3 Ιου­λί­ου 1923, στο Conservatory Maly Hall, συζή­τη­ση υπό την προεδρία…