Περιήγηση: Παναγιώτης Μελάς

Διήγημα
Παναγιώτης Μελάς: Ένα παλιό ραδιόφωνο και μια μικρή παιδική εξέγερση

Το συγκε­κρι­μέ­νο διή­γη­μα απο­τε­λεί από­σπα­σμα, κατάλ­λη­λα όμως δια­σκευα­σμέ­νο και προ­σαρ­μο­σμέ­νο στις ανά­γκες της αυτο­τε­λούς διή­γη­σης, από την συγ­γρα­φι­κή μου δουλειά…

Προτεινόμενο
Ο Τσιάρτας… ξαναχτυπά!

Φιλο­ξε­νού­με­νος ο Πανα­γιώ­της Μελάς // Συντα­ξιού­χος ναυ­τερ­γά­της (Α’ μηχα­νι­κός) Ο Βασί­λης Τσάρ­τας ξανα­χτυ­πά! Με ξεδιά­ντρο­πο ως και εμε­τι­κό τρό­πο επανεμφανίζεται…