Περιήγηση: Παναγιώτης Παπαπαναγιώτου

Ποίηση
Ποιητές και ποιήτριες της νέας γενιάς που αξίζει να διαβάσεις (Α’ μέρος)

Παρου­σιά­ζει ο Ειρη­ναί­ος Μαρά­κης // Ποι­η­τές και ποι­ή­τριες της νέας γενιάς παρου­σιά­ζου­με σήμε­ρα στο περιο­δι­κό Ατέ­χνως χρη­σι­μο­ποιώ­ντας στοι­χεία από παλιό­τε­ρες δημο­σιεύ­σεις μας…

Ποίηση
Παναγιώτης Παπαπαναγιώτου: «Ο χασάπης της γειτονιάς: ο Νετανιάχου στην Ελλάδα & Τζιχάντ»

 Γρά­φει ο Ειρη­ναί­ος Μαρά­κης // Πρό­κλη­ση για τα αντι­πο­λε­μι­κά και φιλει­ρη­νι­κά αισθή­μα­τα του ελλη­νι­κού λαού, του αντι­πο­λε­μι­κού κινή­μα­τος και κάθε…