Περιήγηση: Πανδημία Κορονοϊού

Επικαιρότητα
Προκλητική η άρνηση για μέτρα προστασίας για την πανδημία από τον Θ. Πλεύρη

Προ­κλη­τι­κές χαρα­κτη­ρί­ζει τις σημε­ρι­νές δηλώ­σεις του υπουρ­γού Υγεί­ας Αθ. Πλεύ­ρη από τις επι­σκέ­ψεις του σε νοσο­κο­μεία της ανα­το­λι­κής Κρή­της η…

Διεθνή
Η Πανδημία στον Κόσμο: Μεγάλοι οι κίνδυνοι από τη μείωση της καραντίνας στις πέντε μέρες

Καθώς η μετάλ­λα­ξη «Όμι­κρον» εξα­κο­λου­θεί να εξα­πλώ­νε­ται ταχύ­τα­τα, τρο­φο­δο­τού­με­νη και από τα «πρω­τό­κολ­λα» υπερ­με­τά­δο­σης, επι­στη­μο­νι­κές έρευ­νες συνε­χί­ζουν να δεί­χνουν ότι…

Διεθνή
Η πανδημία στον κόσμο: Μείωση της καραντίνας για να γυρνάνε πιο γρήγορα στη δουλειά οι εργαζόμενοι με κορονοϊό!

Απο­κα­λυ­πτι­κή η από­φα­ση — «πυξί­δα» των ΗΠΑ για περιο­ρι­σμό της καρα­ντί­νας σε «ασυμ­πτω­μα­τι­κούς ασθε­νείς» με Covid-19 Καθώς η παραλ­λα­γή «Όμι­κρον»…

Επικαιρότητα
Καταγγελία ΠΟΕΔΗΝ: Παρέκαμψαν 50χρονο εμβολιασμένο ασθενή προκειμένου να μπει σε ΜΕΘ ο αρνητής Μητροπολίτης Αιτωλίας!

Σε μια σοβα­ρή καταγ­γε­λία προ­χώ­ρη­σε η Πανελ­λή­νια Ομο­σπον­δία Εργα­ζο­μέ­νων Δημό­σιων Νοσο­κο­μεί­ων (ΠΟΕΔΗΝ) για το θέμα της άμε­σης μετα­φο­ράς του Μητροπολίτη…