Περιήγηση: Πανδημία

Διεθνή
ΠΑΝΔΗΜΙΑ: Διακρίσεις, σκοταδισμός και ο καπιταλισμός καθαυτός μείωσαν απότομα το προσδόκιμο ζωής στις ΗΠΑ

Στο επί­πε­δο όπου βρι­σκό­ταν 26 χρό­νια πριν, γύρι­σε το προσ­δό­κι­μο ζωής στις ΗΠΑ τα τελευ­ταία χρό­νια, ως απο­τέ­λε­σμα της πανδημίας…

Κοινωνία
Με το “καλημέρα”

Οι χτε­σι­νές ανα­κοι­νώ­σεις των υπουρ­γεί­ων Παι­δεί­ας και Υγεί­ας, που …εντα­φιά­ζουν και τη στοι­χειώ­δη επι­δη­μιο­λο­γι­κή επι­τή­ρη­ση για τον COVID στα σχολεία,…

Επικαιρότητα
Με ατομική ευθύνη και χωρίς μάσκα ανοίγουν τα σχολεία παρά την ανησυχία για νέο κύμα κορονοϊού

Χωρίς μάσκες, χωρίς την παρα­μι­κρή επι­δη­μιο­λο­γι­κή επι­τή­ρη­ση και μπό­λι­κη ατο­μι­κή ευθύ­νη, θα ανοί­ξουν τα σχο­λεία ‑όπως ακρι­βώς έκλει­σαν- καθώς για…

Επικαιρότητα
ΠΑΝΔΗΜΙΑ: Τα καταγεγραμμένα κρούσματα ξεπέρασαν τα 600 εκατομμύρια σε παγκόσμιο επίπεδο

Mε τα «υγειο­νοι­μι­κά πρω­τό­κολ­λα» να υπο­τάσ­σο­νται σε όλες τις καπι­τα­λι­στι­κές χώρες στις ανά­γκες κερ­δο­φο­ρί­ας του κεφα­λαί­ου και τα απα­ραί­τη­τα μέτρα…

Προτεινόμενο
Ένας στους 8 με Covid ‑19 εμφανίζει «long Covid» — Σε ποιους καταγράφεται συχνότερα — Τι γίνεται με τα παιδιά και τι θα πρέπει να προσέξουμε

Ιδιαί­τε­ρα προ­σε­κτι­κοί θα πρέ­πει να είναι με το πέρα­σμα του χρό­νου, όσοι νοσούν από Covid- 19 αλλά και όσοι το…

Πολιτική
ΚΚΕ: Η κυβέρνηση αλλάζει τον τρόπο υπολογισμού των θανάτων από Covid για να «μαγειρεύονται» ευκολότερα τα στατιστικά

«Ο τρι­πλα­σια­σμός των νεκρών από την παν­δη­μία σε σχέ­ση με την ίδια περί­ο­δο πέρυ­σι, οι 8.000 εισα­γω­γές στα νοσο­κο­μεία του…

Επικαιρότητα
Προκλητική η άρνηση για μέτρα προστασίας για την πανδημία από τον Θ. Πλεύρη

Προ­κλη­τι­κές χαρα­κτη­ρί­ζει τις σημε­ρι­νές δηλώ­σεις του υπουρ­γού Υγεί­ας Αθ. Πλεύ­ρη από τις επι­σκέ­ψεις του σε νοσο­κο­μεία της ανα­το­λι­κής Κρή­της η…