Περιήγηση: Πανεκπαιδευτικό Συλλαλητήριο

Πολιτική
Οι φοιτητές έσπασαν τις προσχηματικές απαγορεύσεις — Η κυβέρνηση ενοχλημένη καταφεύγει σε άθλια προπαγάνδα

Το δάχτυ­λο σε όσους διεκ­δι­κούν ανοι­χτά σχο­λεία και Πανε­πι­στή­μια με ασφά­λεια, δηλα­δή το ακρι­βώς αντί­θε­το από αυτό που κάνει η…

Πολιτική
ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ
Featured Video Play Icon
Δ. Κουτσούμπας για τα πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια

«Φοι­τη­τές, πανε­πι­στη­μια­κοί, εκπαι­δευ­τι­κοί της δευ­τε­ρο­βάθ­μιας εκπαί­δευ­σης, μαθη­τές και γονείς, σήμε­ρα ακυ­ρώ­νουν στην πρά­ξη τις προ­σχη­μα­τι­κές απα­γο­ρεύ­σεις. Όπως ακρι­βώς θα ακυρώσουν…

Παιδεία
Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο σήμερα στα Προπύλαια για την ασφαλή λειτουργία των σχολείων, ενάντια στα αντιεκπαιδευτικά μέτρα

 Στις 13:00 θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί πανεκ­παι­δευ­τι­κό συλ­λα­λη­τή­ριο στην Αθή­να, στα Προ­πύ­λαια. Η εκπαι­δευ­τι­κή κοι­νό­τη­τα ζητά, μετα­ξύ άλλων, να παρ­θούν επι­πλέ­ον μέτρα,…

Παιδεία
Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο: «Υπερασπιζόμαστε τη μόρφωση και το μέλλον μας» — Να αποσυρθεί το νομοσχέδιο

Ολο­κλη­ρώ­θη­κε το φοι­τη­τι­κό συλ­λα­λη­τή­ριο στο κέντρο της Αθή­νας για τις σπου­δές, τη μόρ­φω­ση και το μέλ­λον τους δια­δή­λω­σαν στο κέντρο…

Επικαιρότητα
Πανεκπαιδευτικό Συλλαλητήριο: «αυτός ο νόμος θα μείνει στα χαρτιά» (Video)

Με ένα ακό­μα γεμά­το παλ­μό και απο­φα­σι­στι­κό­τη­τα συλ­λα­λη­τή­ριο στο κέντρο της Αθή­νας, εκπαι­δευ­τι­κοί, μαθη­τές, φοι­τη­τές, γονείς δήλω­σαν πως το αντιδραστικό…