Περιήγηση: Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος Ακροάματος

Πολιτισμός
Εταιρεία Ελλήνων Σκηνοθετών: Από τις διαδικαστικές λαθροχειρίες στη νοσηρή ρυπαρότητα

Τη θέση τους να μην εντα­χθεί η Εται­ρεία Ελλή­νων Σκη­νο­θε­τών (ΕΕΣ) στην Πανελ­λή­νια Ομο­σπον­δία Θεά­μα­τος Ακρο­ά­μα­τος (ΠΟΘΑ) εκφρά­ζουν σε κείμενό…

Πολιτισμός
Δ. Κουτσούμπας: Ο πολιτισμός είναι κοινωνικό δικαίωμα, αφορά όλο το λαό και πρέπει να εξασφαλίζεται με ευθύνη του κράτους

«Το πρό­βλη­μα του πολι­τι­σμού δεν αφο­ρά μόνο τους καλ­λι­τέ­χνες. Μάλι­στα στην περί­ο­δο της παν­δη­μί­ας η έλλει­ψη δια ζώσης πολι­τι­στι­κής δραστηριότητας…

Πολιτισμός
Συγκέντρωση εργαζομένων του πολιτισμού στο Σύνταγμα: «Δε θα συνηθίσουμε τη φτώχεια μας» (ΦΩΤΟ)

Συγκέ­ντρω­ση στο Σύνταγ­μα πραγ­μα­το­ποί­η­σαν νωρί­τε­ρα σήμε­ρα καλ­λι­τε­χνι­κά σωμα­τεία, σωμα­τεία εργα­ζο­μέ­νων στον πολι­τι­σμό και η Πανελ­λή­νια Ομο­σπον­δία Θεά­μα­τος Ακρο­ά­μα­τος (ΠΟΘΑ) .…