Περιήγηση: Πανελλήνιες Εξετάσεις 2023

Κοινωνία
Πανελλαδικές εξετάσεις 2023: Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες για τα ειδικά και τα μουσικά μαθήματα

Δια­θέ­σι­μες στην ιστο­σε­λί­δα https://results.it.minedu.gov.gr είναι πλέ­ον οι βαθ­μο­λο­γί­ες των ειδι­κών και μου­σι­κών μαθη­μά­των, καθώς και οι βαθ­μοί επί­δο­σης στις πρακτικές…

Παιδεία
Πανελλαδικές 2023: Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες — Mεγάλα τα ποσοστά κάτω από τη βάση

Άνοι­ξε η πλατ­φόρ­μα του υπουρ­γεί­ου Παι­δεί­ας, στην οποία είναι αναρ­τη­μέ­νες οι βαθ­μο­λο­γί­ες των υπο­ψη­φί­ων των Εξε­τά­σε­ων Γενι­κών Ενιαί­ων Λυκεί­ων (ΓΕΛ)…

Κοινωνία
Πανελλαδικές 2023: Εισαγγελική έρευνα για τον μαθητή που πιάστηκε με ακουστικό στο αφτί

Ποι­νι­κές ευθύ­νες για την περί­πτω­ση του υπο­ψη­φί­ου των φετι­νών πανελ­λα­δι­κών εξε­τά­σε­ων που πιά­στη­κε από επι­τη­ρη­τές να αντι­γρά­φει με ακου­στι­κό στο…

Παιδεία
Πανελλήνιες — ΕΠΑΛ: Δείτε τα θέματα σε Ηλεκτρικές Μηχανές, Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις, Ναυσιπλοΐα ΙΙ και Ναυτικές Μηχανές

Πανελ­λή­νιες εξε­τά­σεις Σήμε­ρα, Τρί­τη 13 Ιου­νί­ου 2023, οι υπο­ψή­φιοι εξε­τά­ζο­νται στα εξής μαθή­μα­τα ειδι­κό­τη­τας: Ηλε­κτρι­κές Μηχα­νές (ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ), Σύγ­χρο­νες Γεωργικές…

Επικαιρότητα
Πανελλαδικές: Σε Ηλεκτρικές Μηχανές, Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις, Ναυσιπλοΐα ΙΙ και Ναυτικές Μηχανές εξετάζονται οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ

Τρεις ημέ­ρες εξε­τά­σε­ων έχουν απο­μεί­νει για τους υπο­ψή­φιους των ΕΠΑΛ, για να ολο­κλη­ρώ­σουν τις Πανελ­λα­δι­κές Εξε­τά­σεις. Πιο συγκε­κρι­μέ­να, σήμε­ρα, Τρίτη…