Περιήγηση: Πανελλήνιες 2019

Επικαιρότητα
Βάσεις 2019: Σήμερα θα γίνει γνωστό πότε θα ανακοινωθούν οι βάσεις — Η πιθανότερη ημερομηία

Βάσεις 2019: Μέσα στις επό­με­νες δύο ημέ­ρες θα ανα­κοι­νω­θούν οι βάσεις εισα­γω­γής στα τμή­μα­τα και της σχο­λές της Τρι­το­βάθ­μιας Εκπαίδευσης.…

Παιδεία
Μηχανογραφικό 2019: Πτώση στις βάσεις του 1ου, 2ου και 3ου πεδίου, οριακές αυξομειώσεις στο 4ο

Μηχα­νο­γρα­φι­κό 2019 ‑Βάσεις 2919: Πέντε ημέ­ρες έχουν μεί­νει μέχρι την τελι­κή προ­θε­σμία για την ορι­στι­κο­ποί­η­ση του μηχα­νο­γρα­φι­κού από τους υποψηφίους…

Παιδεία
Μηχανογραφικό 2019: Πτώση στις βάσεις του 1ου, 2ου και 3ου πεδίου, οριακές αυξομειώσεις στο 4ο

Μηχα­νο­γρα­φι­κό 2019 ‑Βάσεις 2919: Πέντε ημέ­ρες έχουν μεί­νει μέχρι την τελι­κή προ­θε­σμία για την ορι­στι­κο­ποί­η­ση του μηχα­νο­γρα­φι­κού από τους υποψηφίους…

Παιδεία
Πανελλήνιες 2019: Αύριο Παρασκευή θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες

Πανελ­λή­νιες 2019: Αύριο Παρα­σκευή 28 Ιού­νη, ανα­κοι­νώ­νο­νται οι βαθ­μο­λο­γί­ες των Πανελ­λα­δι­κών Εξε­τά­σε­ων Από το υπουρ­γείο Παι­δεί­ας, Έρευ­νας και Θρη­σκευ­μά­των ανακοινώνεται…

Επικαιρότητα
Πανελλήνιες 2019: Τα θέματα και οι απαντήσεις στο μάθημα της Βιολογίας

Πανελ­λή­νιες 2019 — Βιο­λο­γία: Στο μάθη­μα της Βιο­λο­γί­ας (Γενι­κής Παι­δεί­ας και προ­σα­να­το­λι­σμού Θετι­κών Σπου­δών) εξε­τά­στη­καν σήμε­ρα οι υπο­ψή­φιοι των ΓΕΛ, ολο­κλη­ρώ­νο­ντας έτσι…