Περιήγηση: Πανελλήνιες 2020

Παιδεία
Βάσεις 2020: Τέλος η αγωνία — Άνοιξε η πλατφόρμα του υπουργείου με τις βάσεις

Τέλος η αγω­νία για τους υπο­ψή­φιους στην τρι­το­βάθ­μια εκπαί­δευ­ση, το Υπουρ­γείο Παι­δεί­ας και Θρη­σκευ­μά­των, άνοι­ξε τη σχε­τι­κή πλατ­φόρ­μα και οι υποψήφιοι…

Παιδεία
Πανελλαδικές 2020: Πτώση βάσεων σε νομικές και ιατρικές σχολές, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις

Πτω­τι­κά ανα­μέ­νε­ται να κινη­θούν οι βάσεις στις νομι­κές και ιατρι­κές σχο­λές, ενώ δεν ανα­μέ­νο­νται ιδιαί­τε­ρες δια­κυ­μάν­σεις στις βάσεις των θετικών…