Περιήγηση: Πανελλαδικές Εξετάσεις 2020

Παιδεία
Η “ρετσινιά” της αποτυχίας (Κριτήρια αξιολόγησης: Νεοελληνική Γλώσσα — Λογοτεχνία)

Νέα Ελλη­νι­κή Γλώσ­σα – Λογο­τε­χνία Γ΄ Λυκεί­ου Θεμα­τι­κός κύκλος: Αξιο­λό­γη­ση — πρό­σβα­ση Α. Μη λογο­τε­χνι­κό κεί­με­νο Η “ρετσι­νιά” της αποτυχίας…

Παιδεία
Ψυχολογία των Νεοελλήνων (Κριτήρια αξιολόγησης: Νεοελληνική Γλώσσα — Λογοτεχνία)

Νεο­ελ­λη­νι­κή Γλώσ­σα — Λογο­τε­χνία Γ΄ Λυκεί­ου Θεμα­τι­κός κύκλος: Γλώσ­σα — παι­δεία Α. Μη λογο­τε­χνι­κό κεί­με­νο Ψυχο­λο­γία των Νεο­ελ­λή­νων O παρακάτω…

Παιδεία
Πολυπολιτισμική κοινωνία (Νέα Ελληνικά Γ΄ Λυκείου — Κριτήριο αξιολόγησης)

Νέα Ελλη­νι­κά Γ΄ Λυκεί­ου Κρι­τή­ριο: Πολυ­πο­λι­τι­σμι­κή κοι­νω­νία Νεο­ελ­λη­νι­κή Γλώσ­σα — Λογο­τε­χνία Γ΄ Λυκεί­ου Α. Μη Λογο­τε­χνι­κό Κεί­με­νο Πώς μπορούμε…