Περιήγηση: Πανελλαδικές Εξετάσεις 2021

Παιδεία
Πανελλήνιες 2021: Το 35% των παιδιών εκτός ΑΕΙ πανεπιστημίων — Στο 8,27 ο ελάχιστος βαθμός εισαγωγής

Πανελ­λή­νιες 2021:  Με βάση τα στα­τι­στι­κά στοι­χεία για τις πανελ­λα­δι­κές εξε­τά­σεις και λόγο της Ελά­χι­στης Βάσης Εισα­γω­γής (ΕΒΕ) φέτος θα…