Περιήγηση: Πανελλαδικές 2019

Επικαιρότητα
Βάσεις 2019: Σήμερα θα γίνει γνωστό πότε θα ανακοινωθούν οι βάσεις — Η πιθανότερη ημερομηία

Βάσεις 2019: Μέσα στις επό­με­νες δύο ημέ­ρες θα ανα­κοι­νω­θούν οι βάσεις εισα­γω­γής στα τμή­μα­τα και της σχο­λές της Τρι­το­βάθ­μιας Εκπαίδευσης.…

Επικαιρότητα
Πανελλήνιες 2019: Τα θέματα και οι απαντήσεις στο μάθημα της Βιολογίας

Πανελ­λή­νιες 2019 — Βιο­λο­γία: Στο μάθη­μα της Βιο­λο­γί­ας (Γενι­κής Παι­δεί­ας και προ­σα­να­το­λι­σμού Θετι­κών Σπου­δών) εξε­τά­στη­καν σήμε­ρα οι υπο­ψή­φιοι των ΓΕΛ, ολο­κλη­ρώ­νο­ντας έτσι…

Παιδεία
Πανελλήνιες 2019:  Βατά θέματα σε Λατινικά και Χημεία, απαιτητικά στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας — Οι απαντήσεις

Δεν δυσκο­λεύ­τη­καν ιδιαί­τε­ρα σήμε­ρα οι υπο­ψή­φιοι των ΓΕΛ, οι οποί­οι εξε­τά­στη­καν σε μαθή­μα­τα προ­σα­να­το­λι­σμού. Ειδι­κό­τε­ρα, στα Λατι­νι­κά (Ομά­δα Προ­σα­να­το­λι­σμού Ανθρωπιστικών…

Παιδεία
Πανελλήνιες 2019: Τα θέματα και οι απαντήσεις σε Λατινικά, Χημεία και Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

Πανελ­λή­νιες 2019: Σε μαθή­μα­τα προ­σα­να­το­λι­σμού εξε­τά­ζο­νται και σήμε­ρα, Παρα­σκευή, οι υπο­ψή­φιοι των ΓΕΛ για την εισα­γω­γή στην Τρι­το­βάθ­μια Εκπαί­δευ­ση. Ανα­λυ­τι­κά, τα…

Ατέχνως
Πανελλήνιες 2019: Τα θέματα και οι απαντήσεις στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

Πανελ­λή­νιες 2019: Συνέ­χεια πανελ­λα­δι­κών εξε­τά­σε­ων σήμε­ρα, Παρα­σκευή 14 Ιου­νί­ου στα ΓΕΛ, με τους υπο­ψή­φιους της Ομά­δας Προ­σα­να­το­λι­σμού Σπου­δών Οικο­νο­μί­ας και Πληροφορικής…