Περιήγηση: Πανελλαδικές 2019

Ατέχνως
Πανελλήνιες 2019: Τα θέματα στην Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

Πανελ­λή­νιες 2019: Με τους υπο­ψη­φί­ους των ΓΕΛ στην εξέ­τα­ση μαθη­μά­των προ­σα­να­το­λι­σμού συνε­χί­στη­καν σήμε­ρα Τετάρ­τη οι Πανελ­λα­δι­κές Εξε­τά­σεις. Οι υπο­ψή­φιοι της…

Κοινωνία
Πανελλήνιες 2019: Σε Ιστορία, Φυσική και Ανάπτυξη Εφαρμογών θα εξεταστούν αύριο οι υποψήφιοι των ΓΕΛ

Πανελ­λή­νιες 2019: Συνε­χί­ζο­νται οι Πανελ­λα­δι­κές Εξε­τά­σεις για τους υπο­ψη­φί­ους των ΓΕΛ αύριο, Τετάρ­τη, με την εξέ­τα­ση μαθη­μά­των προ­σα­να­το­λι­σμού. Ειδι­κό­τε­ρα, οι…

Ανακοινώσεις
ΚΚΕ: Απαράδεκτος ο αποκλεισμός μαθητών εσπερινών σχολείων από τις πανελλαδικές εξετάσεις

«Καταγ­γέλ­λου­με τον απα­ρά­δε­κτο απο­κλει­σμό μαθη­τών εσπε­ρι­νών σχο­λεί­ων από τις πανελ­λα­δι­κές εξε­τά­σεις, εξαι­τί­ας της άρνη­σης των εργο­δο­τών να τους δώσουν άδεια»…

Παιδεία
Πανελλήνιες 2019: Απαιτητικά τα θέματα στα Μαθηματικά, βατά στα Αρχαία — Οι απαντήσεις

Πανελ­λή­νιες 2019: Πανελ­λα­δι­κών εξε­τά­σε­ων συνέ­χεια σήμε­ρα, Δευ­τέ­ρα, με τους υπο­ψη­φί­ους των ΓΕΛ να εξε­τά­ζο­νται σε μαθή­μα­τα προ­σα­να­το­λι­σμού: Αρχαία Ελλη­νι­κή Γλώσσα…

Παιδεία
Πανελλήνιες 2019 — Αρχαία: Τα θέματα και οι απαντήσεις

Πανελ­λή­νιες 2019 — Θέμα­τα Αρχαία: Οι υπο­ψή­φιοι της Ομά­δας Προ­σα­να­το­λι­σμού Ανθρω­πι­στι­κών Σπου­δών εξε­τά­στη­καν σήμε­ρα στην Αρχαία Ελλη­νι­κή Γλώσ­σα στο πλαί­σιο των πανελ­λα­δι­κών εξε­τά­σε­ων για…

Παιδεία
Πανελλήνιες 2019 — Μαθηματικά: Οι απαντήσεις των θεμάτων

Πανελ­λή­νιες 2019 — Μαθη­μα­τι­κά: Οι υπο­ψή­φιοι της Ομά­δας Προ­σα­να­το­λι­σμού Θετι­κών Σπου­δών και Σπου­δών Οικο­νο­μί­ας και Πλη­ρο­φο­ρι­κής εξε­τά­στη­καν στα Μαθη­μα­τι­κά  στο πλαί­σιο των πανελλαδικών…