Περιήγηση: Πανελλαδικές 2019

Παιδεία
Πανελλήνιες 2019 — Αρχαία: Αυτά είναι τα θέματα

Πανελ­λή­νιες 2019 — Θέμα­τα Αρχαία: Οι υπο­ψή­φιοι της Ομά­δας Προ­σα­να­το­λι­σμού Ανθρω­πι­στι­κών Σπου­δών εξε­τά­στη­καν σήμε­ρα στην Αρχαία Ελλη­νι­κή Γλώσ­σα στο πλαί­σιο των πανελ­λα­δι­κών εξε­τά­σε­ων για…

Κοινωνία
Πανελλήνιες 2019 — Μαθηματικά: Αυτά είναι τα θέματα

Πανελ­λή­νιες 2019 — Μαθη­μα­τι­κά: Οι υπο­ψή­φιοι της Ομά­δας Προ­σα­να­το­λι­σμού Θετι­κών Σπου­δών και Σπου­δών Οικο­νο­μί­ας και Πλη­ρο­φο­ρι­κής, στο πλαί­σιο των πανελ­λα­δι­κών εξε­τά­σε­ων για…

Ατέχνως
Πανελλήνιες 2019 — Μαθηματικά: Τι ώρα θα ξέρουμε τα θέματα

Πανελ­λή­νιες 2019 — Μαθη­μα­τι­κά: Οι υπο­ψή­φιοι της Ομά­δας Προ­σα­να­το­λι­σμού Θετι­κών Σπου­δών και Σπου­δών Οικο­νο­μί­ας και Πλη­ρο­φο­ρι­κής, στο πλαί­σιο των πανελ­λα­δι­κών εξε­τά­σε­ων για…

Ατέχνως
Πανελλήνιες 2019 — Αρχαία: Τι ώρα θα ξέρουμε τα θέματα

Πανελ­λή­νιες 2019 — Θέμα­τα Αρχαία: Οι υπο­ψή­φιοι της Ομά­δας Προ­σα­να­το­λι­σμού Ανθρω­πι­στι­κών Σπου­δών εξε­τά­ζο­νται σήμε­ρα στην Αρχαία Ελλη­νι­κή Γλώσ­σα στο πλαί­σιο των πανελ­λα­δι­κών εξε­τά­σε­ων για…

Επικαιρότητα
Πανελλήνιες 2019 — Αρχαία και Μαθηματικά — Τι ώρα θα ξέρουμε τα θέματα

Στα πρώ­τα μαθή­μα­τα προ­σα­να­το­λι­σμού θα εξε­τα­στούν  σήμε­ρα Δευ­τέ­ρα 10 Ιου­νί­ου, οι υπο­ψή­φιοι των ΓΕΛ για την εισα­γω­γή στην Τρι­το­βάθ­μια Εκπαίδευση.…

Επικαιρότητα
Με Αρχαία και Μαθηματικά συνεχίζονται αύριο οι πανελλαδικές — Τι ώρα θα ξέρουμε τα θέματα

Στα πρώ­τα μαθή­μα­τα προ­σα­να­το­λι­σμού θα εξε­τα­στούν αύριο, Δευ­τέ­ρα, οι υπο­ψή­φιοι των ΓΕΛ για την εισα­γω­γή στην Τρι­το­βάθ­μια Εκπαί­δευ­ση. Συγκε­κρι­μέ­να, οι…

Παιδεία
Μαθητές εργαζόμενοι δεν έδωσαν πανελλήνιες γιατί ο εργοδότης δεν τους έδωσε άδεια.…

Σε μια απί­στευ­τη καταγ­γε­λία προ­χώ­ρη­σε η λυκειάρ­χης του εσπε­ρι­νού ΓΕΛ Χανί­ων Ευαγ­γε­λία Σαρ­ρή, καθώς οι εργο­δό­τες δεν τους επέ­τρε­ψαν ουσιαστικά…

Κοινωνία
Πανελλήνιες 2019 — Εκθεση: Οι απαντήσεις στα θέματα της Νεοελληνικής Γλώσσας

Πανελ­λή­νιες 2019 — Απα­ντή­σεις Έκθε­ση: Με το μάθη­μα της Νεο­ελ­λη­νι­κής Γλώσ­σας (Έκθε­ση) ξεκί­νη­σαν σήμε­ρα Παρα­σκευή, οι Πανελ­λα­δι­κές Εξε­τά­σεις για τους…