Περιήγηση: Πανελλαδικές 2022

Παιδεία
Πανελλαδικές Εξετάσεις: Αρχές της εβδομάδας οι βαθμολογίες

Αρχές της εβδο­μά­δας που ξεκι­νά αύριο ανα­μέ­νε­ται να ανα­κοι­νω­θούν οι βαθ­μο­λο­γί­ες των εξε­τα­ζό­με­νων μαθη­μά­των των Πανελ­λα­δι­κών Εξε­τά­σε­ων. Οι υπο­ψή­φιοι που…

Κοινωνία
Πανελλαδικές Εξετάσεις: Ψηλά το κεφάλι! Είστε ήδη νικητές! ψάχνοντας αλήθεια, τολμώντας συλλογικά στο δρόμο της ανατροπής

Ξεκί­νη­σαν σήμε­ρα οι ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ εξε­τά­σεις, με τους υπο­ψη­φί­ους των ΕΠΑΛ να δια­γω­νί­ζο­νται από το πρωί στα Νέα Ελλη­νι­κά. Αύριο Παρασκευή…

Παιδεία
Πανελλαδικές 2022: Στους 68.394 ο αριθμός των εισακτέων στα ΑΕΙ — Οι εισακτέοι ανά σχολή

Ο συνο­λι­κός αριθ­μός εισα­κτέ­ων στα Ανώ­τα­τα Εκπαι­δευ­τι­κά Ιδρύ­μα­τα, στην ΑΣΠΑΙΤΕ και στις Ανώ­τα­τες Εκκλη­σια­στι­κές Ακα­δη­μί­ες, για το ακα­δη­μαϊ­κό έτος 2022–2023…

Παιδεία
Το πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάσεων — Στις 3 Ιουνίου ξεκινούν τα ΓΕΛ, στις 2 Ιουνίου τα ΕΠΑΛ

Την Παρα­σκευή 3 Ιου­νί­ου ξεκι­νούν φέτος οι πανελ­λα­δι­κές εξε­τά­σεις για τους υπο­ψη­φί­ους των Γενι­κών Λυκεί­ων, όπως ανα­κοί­νω­σε το Υπουρ­γείο Παιδείας…