Περιήγηση: Πανελλαδικές

Παιδεία
Πανελλαδικές 2023: Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες — Mεγάλα τα ποσοστά κάτω από τη βάση

Άνοι­ξε η πλατ­φόρ­μα του υπουρ­γεί­ου Παι­δεί­ας, στην οποία είναι αναρ­τη­μέ­νες οι βαθ­μο­λο­γί­ες των υπο­ψη­φί­ων των Εξε­τά­σε­ων Γενι­κών Ενιαί­ων Λυκεί­ων (ΓΕΛ)…

Παιδεία
Πανελλαδικές 2023: Αυτά είναι τα θέματα σε Υγιεινή, Προγραμματισμό Υπολογιστών, Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης και Στοιχεία Μηχανών

Με μαθή­μα­τα ειδι­κό­τη­τας ολο­κλη­ρώ­νουν τη δεύ­τε­ρη εβδο­μά­δα Πανελ­λα­δι­κών εξε­τά­σε­ων οι υπο­ψή­φιοι των ΕΠΑΛ σήμε­ρα, Σάβ­βα­το. Πιο συγκε­κρι­μέ­να, οι υπο­ψή­φιοι εξετάζονται…

Ατέχνως
Πανελλαδικές 2023: Ολοκληρώνεται η δεύτερη εβδομάδα Πανελλαδικών για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ

Με μαθή­μα­τα ειδι­κό­τη­τας ολο­κλη­ρώ­νουν τη δεύ­τε­ρη εβδο­μά­δα Πανελ­λα­δι­κών εξε­τά­σε­ων οι υπο­ψή­φιοι των ΕΠΑΛ σήμε­ρα, Σάβ­βα­το. Πιο συγκε­κρι­μέ­να, οι υπο­ψή­φιοι εξετάζονται…

Παιδεία
Πανελλήνιες εξετάσεις: Βατά τα θέματα στα Αρχαία, απαιτητικά σε Βιολογία και Μαθηματικά

Πανελ­λή­νιες εξε­τά­σεις: Χωρίς εκπλή­ξεις ήταν τα θέμα­τα των Αρχαί­ων, πολύ απαι­τη­τι­κά στη Βιο­λο­γία και απαι­τη­τι­κά, μεν, αλλά ευκο­λό­τε­ρα από προηγούμενη…

Παιδεία
Πανελλήνιες εξετάσεις Δείτε τα θέματα και τις απαντήσεις σε Μαθηματικά, Βιολογία και Αρχαία

Πανελ­λή­νιες εξε­τά­σεις: Σε τρία μαθή­μα­τα προ­σα­να­το­λι­σμού εξε­τά­ζο­νται σήμε­ρα, Τρί­τη, οι υπο­ψή­φιοι των ΓΕΛ, «ανοί­γο­ντας» έτσι τη δεύ­τε­ρη εβδο­μά­δα των Πανελλαδικών…

Ατέχνως
Πανελλήνιες εξετάσεις Δείτε τις απαντήσεις στα θέματα των Μαθηματικών

Πανελ­λή­νιες εξε­τά­σεις: Oι υπο­ψή­φιοι των Ομά­δων Προ­σα­να­το­λι­σμού Θετι­κών Σπου­δών και Σπου­δών Οικο­νο­μί­ας και Πλη­ρο­φο­ρι­κής θα εξε­τα­στούν στα Μαθη­μα­τι­κά και οι…

Ατέχνως
Πανελλήνιες εξετάσεις: Δείτε τις απαντήσεις στα θέματα των Αρχαίων Ελληνικών

apadisis-arxaiaΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (Σε λίγη ώρα) Πανελ­λή­νιες εξε­τά­σεις: Οι υπο­ψή­φιοι της Ομά­δας Προ­σα­να­το­λι­σμού Ανθρω­πι­στι­κών Σπου­δών εξε­τά­ζο­νται σήμερα…