Περιήγηση: Πανελλαδική Μέρα Αντιιμπεριαλιστικής Δράσης

Κοινωνία
Πανελλαδική Μέρα Αντιιμπεριαλιστικής Δράσης: Την Κυριακή 14 Απρίλη η Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης στην Αθήνα

Με σύν­θη­μα «Ο λαός να δώσει απά­ντη­ση στους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς και την εμπλο­κή της χώρας», η Ελλη­νι­κή Επι­τρο­πή για τη…