Περιήγηση: Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία

Επικαιρότητα
Συνάντηση αντιπροσωπείας του ΚΚΕ με την Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία

Αντι­προ­σω­πεία του ΚΚΕ, απο­τε­λού­με­νη από την Αλέ­κα Παπα­ρή­γα και τη Δια­μά­ντω Μανω­λά­κου, συνα­ντή­θη­κε, σήμε­ρα Παρα­σκευή 6 Σεπτέμ­βρη, στη Βου­λή, με…

Κοινωνία
Φιλοζωικές οργανώσεις: Ονειδος η μη ψήφιση της διάταξης για την προστασία των ζώων — Μόνο η ΚΟ του ΚΚΕ την ψήφισε στο σύνολό της

Για «όνει­δο του Εθνι­κού Κοι­νο­βου­λί­ου» κάνουν λόγο σε ανοι­χτή επι­στο­λή τους η Πανελ­λα­δι­κή Φιλο­ζω­ι­κή και Περι­βαλ­λο­ντι­κή Ομο­σπον­δία και η Πανελλαδική…