Περιήγηση: Πανελλαδική Φιλοζωική Περιβαλλοντική Ομοσπονδία

Κοινωνία
ΚΚΕ: Στηρίζει το αίτημα της Πανελλαδικής Φιλοζωικής Ομοσπονδίας για τη σίτιση και φροντίδα χιλιάδων ζώων

Το αίτη­μα της Πανελ­λα­δι­κής Φιλο­ζω­ϊ­κής και Περι­βαλ­λο­ντι­κής Ομο­σπον­δί­ας (ΠΦΠΟ) και Πανελ­λα­δι­κής Συντο­νι­στι­κής Επι­τρο­πής Ζωο­φι­λι­κών Σωμα­τεί­ων σχε­τι­κά με τη σίτι­ση και…