Περιήγηση: Πανελλαδικό Συλλαλητήριο Συνταξιούχων 14 Δεκέμβρη 2019

Προτεινόμενο
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ: Πανελλαδικό συλλαλητήριο στις 14 Δεκέμβρη στην Αθήνα

Πανελ­λα­δι­κό συλ­λα­λη­τή­ριο το Σάβ­βα­το 14 Δεκέμ­βρη στην Αθή­να διορ­γα­νώ­νουν οι Συνερ­γα­ζό­με­νες Συντα­ξιου­χι­κές Οργα­νώ­σεις ΙΚΑ — OAEE — Δημο­σί­ου — ΠΟΣΕ…