Περιήγηση: Πανεπιστήμα

Παιδεία
Πανεπιστήμια: Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ για την επιστροφή στα αμφιθέατρα – Αγνοήθηκαν τα αιτήματα των φοιτητών

Στη δημο­σιό­τη­τα έδω­σε το το υπουρ­γείο Παι­δεί­ας το ΦΕΚ με τις προ­ϋ­πο­θέ­σεις επα­να­λει­τουρ­γί­ας των πανε­πι­στη­μια­κών ιδρυ­μά­των. Προ­ϋ­πο­θέ­σεις που δεν απα­ντούν ι…