Περιήγηση: Πανεπιστήμια

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Δ. Κουτσούμπας: Το ΚΚΕ στηρίζει τους αγώνες ενάντια στον απαράδεκτο νόμο-πλαίσιο για τα Πανεπιστήμια (VIDEO)

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, συνο­μί­λη­σε σήμε­ρα, μέσω τηλε­διά­σκε­ψης, με αντι­προ­σω­πεία της Πανελ­λή­νιας Ομο­σπον­δί­ας Συλ­λό­γων Διδα­κτι­κού και…

Κοινωνία
Πανσπουδαστική ΚΣ: Η είσοδος της πανεπιστημιακής αστυνομίας αναβάλλεται ξανά! Συνεχίζουμε τον αγώνα!

«Η είσο­δος της πανε­πι­στη­μια­κής αστυ­νο­μί­ας ανα­βάλ­λε­ται ξανά! Συνε­χί­ζου­με τον αγώ­να!», τονί­ζε­ται σε ανα­κοί­νω­ση των εκλεγ­μέ­νων με την «Παν­σπου­δα­στι­κή Κίνη­ση Συνεργασίας».…

Επικαιρότητα
ΑΠΘ: Καταγγελία για επιθέσεις αντικομμουνιστικών ομάδων σε μέλη της ΚΝΕ και της ΠΚΣ

Τις επι­θέ­σεις αντι­κομ­μου­νι­στι­κών ομά­δων σε μέλη της ΚΝΕ και συν­δι­κα­λι­στές της «Παν­σπου­δα­στι­κής ΚΣ» στο ΑΠΘ, καταγ­γέλ­λει με ανα­κοί­νω­σή του το…