Περιήγηση: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Επικαιρότητα
Πανεπιστήμιο Δ. Μακεδονίας: Απειλές κατά προέδρου Φοιτητικού Συλλόγου καταγγέλλουν εκλεγμένοι με την «Πανσπουδαστική ΚΣ»

Την διοί­κη­ση του Πανε­πι­στη­μί­ου Δυτι­κής Μακε­δο­νί­ας (ΠΔΜ) καταγ­γέλ­λουν οι εκλεγ­μέ­νοι με την «Παν­σπου­δα­στι­κή ΚΣ» στους φοι­τη­τι­κούς συλ­λό­γους της Κοζά­νης, καθώς…