Περιήγηση: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Κοινωνία
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Δεν δίνουν το πτυχίο σε φοιτήτρια επειδή δεν πλήρωσε το χαράτσι στις Εστίες

Μετά την περί­πτω­ση του Λαυ­ρέ­ντη Κου­ρε­λά, τελειό­φοι­του φοι­τη­τή του Τμή­μα­τος Ηλε­κτρο­λό­γων Μηχα­νι­κών του πρώ­ην ΤΕΙ Λάρι­σας, που δεν μπο­ρού­σε να…

Κοινωνία
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Ορκίστηκε ο φοιτητής που δεν του έδιναν το πτυχίο για το χαράτσι την Εστία

Μετά την κατα­κραυ­γή που προ­κά­λε­σε η άρνη­ση απο­νο­μής πτυ­χί­ου στον Λαυ­ρέ­ντη Κου­ρε­λά, τελειό­φοι­το φοι­τη­τή του Τμή­μα­τος Ηλε­κτρο­λό­γων Μηχα­νι­κών του πρώην…

Κοινωνία
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Δεν δίνουν το πτυχίο σε φοιτητή που δεν πλήρωσε το χαράτσι για διαμονή στις Εστίες!!

«Είναι εξω­φρε­νι­κό, αλλά με βάση τον κανο­νι­σμό, οι φοι­τη­τές που δεν πλη­ρώ­νουν το “χαρά­τσι” της φοι­τη­τι­κής μέρι­μνας απα­γο­ρεύ­ε­ται να ορκιστούν…

Κοινωνία
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Την σύσταση Μονάδας «Ασφάλειας και Προστασίας» καταγγέλλει η ΤΟ ΑΕΙ Βόλου της ΚΝΕ

Την σύστα­ση Μονά­δας «Ασφά­λειας και Προ­στα­σί­ας» στο Πανε­πι­στή­μιο Θεσ­σα­λί­ας καταγ­γέλ­λει η ΤΟ ΑΕΙ Βόλου της ΚΝΕ Στην καταγ­γε­λία της αναφέρει:…