Περιήγηση: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Κοινωνία
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Την σύσταση Μονάδας «Ασφάλειας και Προστασίας» καταγγέλλει η ΤΟ ΑΕΙ Βόλου της ΚΝΕ

Την σύστα­ση Μονά­δας «Ασφά­λειας και Προ­στα­σί­ας» στο Πανε­πι­στή­μιο Θεσ­σα­λί­ας καταγ­γέλ­λει η ΤΟ ΑΕΙ Βόλου της ΚΝΕ Στην καταγ­γε­λία της αναφέρει:…