Περιήγηση: Πανεπιστήμιο Κύπρου

Επικαιρότητα
Πανεπιστήμιο Κύπρου: Διαψεύδει ότι ο Κ. Βελόπουλος υπήρξε φοιτητής του

Ψευ­δή στοι­χεία ανα­φέ­ρει, όπως απο­δει­κνύ­ε­ται, στο βιο­γρα­φι­κό του ο πρό­ε­δρος της «Ελλη­νι­κής Λύσης» Κυριά­κος Βελό­που­λος ανα­φο­ρι­κά με τα πτυ­χία και…