Περιήγηση: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Κοινωνία
«Ο πόλεμος δεν αφορά τη φοιτητική κοινότητα» λέει η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, αρνείται να στηρίξει αντιπολεμικό ψήφισμα

Την κυβερ­νη­τι­κή παρά­τα­ξη της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ στο Σύλ­λο­γο Φοι­τη­τών ΠΑΜΑΚ καταγ­γέλ­λουν με ανα­κοί­νω­σή τους οι εκλεγ­μέ­νοι με την «Παν­σπου­δα­στι­κή ΚΣ», καθώς…

Παιδεία
«Έλα να φας!»: Εριστικός και προσβλητικός ο πρύτανης του ΠΑΜΑΚ απέναντι στους φοιτητές

Με επι­θε­τι­κή συμπε­ρι­φο­ρά, ειρω­νεί­ες και προ­σβο­λές απά­ντη­σε ο πρύ­τα­νης του Πανε­πι­στη­μί­ου Μακε­δο­νί­ας Αχιλ­λέ­ας Ζαπρά­νης σε ομά­δα φοι­τη­τών που επι­χεί­ρη­σαν να…