Περιήγηση: Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Επικαιρότητα
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: Διέγραψε τον Βλ. Πούτιν από επίτιμο διδάκτορα

Στην από­φα­ση να αφαι­ρέ­σει τον τίτλο του επί­τι­μου διδά­κτο­ρα από τον Βλα­ντι­μίρ Πού­τιν προ­χώ­ρη­σε το Πανε­πι­στή­μιο Πελο­πον­νή­σου, μετά από πρωτοβουλία…

Κοινωνία
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: Επιστημονική ημερίδα για τα οφέλη της προσευχής (Ενα χρήσιμο ναρκωτικό ακόμα και στις σύγχρονες κοινωνίες;)

Γρά­φει ο Ηρα­κλής Κακα­βά­νης // «Το Πανε­πι­στή­μιο Πελο­πον­νή­σου (Εργα­στή­ριο Οργά­νω­σης και Διοί­κη­σης Υπη­ρε­σιών & Ποιό­τη­τας Ζωής), σε συνερ­γα­σία με την Ιερά…