Περιήγηση: Πανεπιστήμιο της Σορβόννης

Πολιτισμός
Παρίσι: Εκδήλωση αφιερωμένη στο Γιάννη Ρίτσο στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης

Μεγά­λη βρα­διά αφιε­ρω­μέ­νη στον σπου­δαίο κομ­μου­νι­στή ποι­η­τή της Ρωμιο­σύ­νης Γιάν­νη Ρίτσο διορ­γα­νώ­νει το Ελλη­νι­κό Ίδρυ­μα Πολι­τι­σμού (ΕΙΠ) στο Παρί­σι, σε…