Περιήγηση: Πανεπιστήμιο

Παιδεία
ΚΝΕ: Μια ακόμη «κανονική μέρα» στο ελληνικό Πανεπιστήμιο;

Σε ανα­κοί­νω­σή του σχε­τι­κά με αλλε­πάλ­λη­λα πρό­σφα­τα περι­στα­τι­κά που ανα­δει­κνύ­ουν την τρα­γι­κή κατά­στα­ση των Πανε­πι­στη­μί­ων, ως απο­τέ­λε­σμα της δια­χρο­νι­κής πολιτικής…

Επικαιρότητα
Δ. Κουτσούμπας: Οι σχεδιασμοί της κυβέρνησης για νέους φραγμούς και καταστολή στα Πανεπιστήμια θα μείνουν στα χαρτιά (VIDEO)

Θα μεί­νουν στα χαρ­τιά οι σχε­δια­σμοί της κυβέρ­νη­σης να βάλει νέους φραγ­μούς στη μόρ­φω­ση και να εντεί­νει την κατα­στο­λή στα…

Παιδεία
«Έλα να φας!»: Εριστικός και προσβλητικός ο πρύτανης του ΠΑΜΑΚ απέναντι στους φοιτητές

Με επι­θε­τι­κή συμπε­ρι­φο­ρά, ειρω­νεί­ες και προ­σβο­λές απά­ντη­σε ο πρύ­τα­νης του Πανε­πι­στη­μί­ου Μακε­δο­νί­ας Αχιλ­λέ­ας Ζαπρά­νης σε ομά­δα φοι­τη­τών που επι­χεί­ρη­σαν να…