Περιήγηση: Πανεπιστημιακή αστυνομία

Κοινωνία
Πανσπουδαστική ΚΣ: Η είσοδος της πανεπιστημιακής αστυνομίας αναβάλλεται ξανά! Συνεχίζουμε τον αγώνα!

«Η είσο­δος της πανε­πι­στη­μια­κής αστυ­νο­μί­ας ανα­βάλ­λε­ται ξανά! Συνε­χί­ζου­με τον αγώ­να!», τονί­ζε­ται σε ανα­κοί­νω­ση των εκλεγ­μέ­νων με την «Παν­σπου­δα­στι­κή Κίνη­ση Συνεργασίας».…

Επικαιρότητα
ΕΡΤ: Απογείωσε την φιλοκυβερνητική προπαγάνδα, παρουσιάζοντας στελέχη της ΔΑΠ ως… «απλούς φοιτητές»

Το δελ­τίο ειδή­σε­ων της ΕΡΤ, στις 28/1/2020, τους παρου­σί­α­σε ως «απλούς φοι­τη­τές» που καταγ­γέ­λουν την «ανο­μία» στις πανε­πι­στη­μια­κές σχο­λέ­ςε και…

Πολιτική
Υπεράσπιση της πανεπιστημιακής αστυνομίας, με κυνική επίκληση στην περίοδο της χούντας, από τον υφ. Παιδείας, Αγγ. Συρίγο

Στη ζοφε­ρή εφτα­ε­τία της χού­ντας, όταν και τα δικαιώ­μα­τα του λαού μπή­καν στο «γύψο», κατέ­φυ­γε ο υφυ­πουρ­γός παι­δεί­ας Αγγ. Συρίγγος,…