Περιήγηση: Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου

Παιδεία
Πρωτοφανής έφοδος ισχυρής δύναμης της ΕΛ.ΑΣ. στην Εστία του Ζωγράφου — Πληροφορίες για προσαγωγές (ΦΩΤΟ)

Σε εξέ­λι­ξη μεγά­λη επι­χεί­ρη­ση — εισβο­λή της αστυ­νο­μί­ας στην Πανε­πι­στη­μιού­πο­λη Ζωγρά­φου. Το περι­στα­τι­κό είναι πρω­το­φα­νές, καθώς ποτέ ξανά η αστυ­νο­μία δεν…

Εκδηλώσεις
46ο Φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή: Στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου οι κεντρικές εκδηλώσεις στις 17, 18 και 19 Σεπτέμβρη

Τo Κεντρι­κό Συμ­βού­λιο της ΚΝΕ ανα­κοι­νώ­νει τη διε­ξα­γω­γή των κεντρι­κών εκδη­λώ­σε­ων του 46ου Φεστι­βάλ ΚΝΕ — «Οδη­γη­τή» στις 17, 18 και 19…