Περιήγηση: Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο

Ανακοινώσεις
20 χρόνια ΠΑΜΕ: Χωρίς εσένα γρανάζι δεν γυρνά, εργάτη μπορείς χωρίς αφεντικά

«20 χρό­νια ΠΑΜΕ. Συνε­χί­ζου­με στα­θε­ρά ταξι­κά για εργα­τι­κό κίνη­μα χει­ρα­φε­τη­μέ­νο από την εργο­δο­σία και το κρά­τος. Για Συν­δι­κά­τα οργα­νω­τές του…

Επικαιρότητα
Το ΠΑΜΕ καταγγέλλει την Δολοφονία Μετανάστη Συνδικαλιστή στην Ιταλία — Προλετάριοι Όλων των Χωρών Ενωθείτε

Το Πανερ­γα­τι­κό Αγω­νι­στι­κό Μέτω­πο καταγ­γέλ­λει την δολο­φο­νία του μετα­νά­στη εργά­τη Soumaila Sacko, μέλος της Συν­δι­κα­λι­στι­κής Οργά­νω­σης USB Ιτα­λί­ας που πυροβολήθηκε…