Περιήγηση: Πανσπουδαστική

Παιδεία
Τα τελικά αποτελέσματα των φοιτητικών εκλογών — Για ακόμη μία χρονιά πρώτη δύναμη η Πανσπουδαστική

Πρώ­τη δύνα­μη για τρί­τη συνε­χή χρο­νιά ανα­δει­κνύ­ε­ται η Παν­σπου­δα­στι­κή ΚΣ, με βάση και τα τελι­κά απο­τε­λέ­σμα­τα των φοι­τη­τι­κών εκλο­γών. Συγκεκριμένα,…

Επικαιρότητα
ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ: Πρώτη δύναμη η “Πανσπουδαστική ΚΣ” ‑Φωτο🎥Video

Συνε­χί­ζε­ται η δημο­σί­ευ­ση απο­τε­λε­σμά­των των φοι­τη­τι­κών εκλο­γών στην σελί­δα Η σελί­δα ενη­με­ρώ­νε­ται συνε­χώς με τα μόνα έγκυ­ρα απο­τε­λέ­σμα­τα από όλους…

Επικαιρότητα
Φοιτητικές εκλογές 2024: Σήμερα να ακουστεί δυνατά: «Πανσπουδαστική» πρώτη δύναμη ξανά!

Στις κάλ­πες προ­σέρ­χο­νται οι φοι­τη­τές σε όλη τη χώρα στέλ­νο­ντας μήνυ­μα για δυνα­τούς συλ­λό­γους Σήμε­ρα μιλά­νε οι φοι­τη­τές! Σήμε­ρα στέλνουν…

Πολιτική
Κ. Κούνεβα: Η νίκη της «Πανσπουδαστικής» να αποτυπωθεί και στις βουλευτικές εκλογές

Συγ­χα­ρη­τή­ρια στην «Παν­σπου­δα­στι­κή ΚΣ» για την πρω­τιά της στις φοι­τη­τι­κές εκλο­γές δίνει η Κων­στα­ντί­να Κού­νε­βα, υπο­ψή­φια βου­λευ­τής του ΚΚΕ στην…

Επικαιρότητα
Σάρωσε η “Πανσπουδαστική ΚΣ” – 1η με άνοδο σε ψήφους και ποσοστά — Δείτε τα τελικά αποτελέσματα

Η σαρω­τι­κή νίκη της «Παν­σπου­δα­στι­κής ΚΣ», στις χθε­σι­νές φοι­τη­τι­κές εκλο­γές, για δεύ­τε­ρη συνε­χό­με­νη χρο­νιά, επι­βε­βαιώ­νε­ται και από τα νεό­τε­ρα _…