Περιήγηση: Παντελής Τάτσης

Ματιές στην Επικαιρότητα
Κριτική κι απ’ τη μάνα του δέχεται ο Τσίπρας!…

Γρά­φει ο Γ. Κ. Ρετσια­νί­της // Στο Μέγα­ρο Μαξί­μου έγι­νε συνά­ντη­ση (30.3.2019) αντι­προ­σω­πεί­ας της Συντο­νι­στι­κής Επι­τρο­πής Αγώ­να (ΣΕΑ) των εννέα πανελ­λα­δι­κά συνεργαζόμενων…