Περιήγηση: Παντελής Τσαλουχίδης

Βιβλιοπαρουσιάσεις
«Μικρές ιστορίες μεγάλα όνειρα», η ουσία του ανθρώπου είναι το σύνολο των κοινωνικών του σχέσεων

Γρά­φει ο Παντε­λής Τσα­λου­χί­δης // Φιλό­λο­γος- κρι­τι­κός λογο­τε­χνί­ας, μέλος του Δ.Σ του Συν­δέ­σμου Φιλο­λό­γων Ημα­θί­ας Στα­θε­ρά ανά διε­τία φαί­νε­ται ότι…