Περιήγηση: Παράνομοι οικισμοί

Διεθνή
Το Ισραήλ αποζημιώνει τους καταληψίες εποίκους της γης των Παλαιστινίων

Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της // Το Ανώ­τα­το Δικα­στή­ριο του Ισρα­ήλ απο­φά­σι­σε απρό­σμε­να, να κατε­δα­φι­στούν δεκα­πέ­ντε παρά­νο­μα χτι­σμέ­νες κατοι­κί­ες από Εβραί­ους εποί­κους στα κατε­χό­με­να εδά­φη της…