Περιήγηση: Παράταση δηλώσεων για αδηλωτα τετραγωνικά