Περιήγηση: Παράταση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης