Περιήγηση: Παρέλαση 28ης Οκτωβρίου

Επικαιρότητα
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά τη διεξαγωγή των παρελάσεων και για την επίσκεψη Μέρκελ

Σε κυκλο­φο­ρια­κές ρυθ­μί­σεις θα προ­χω­ρή­σει η ΕΛΑΣ σήμε­ρα λόγω της διε­ξα­γω­γής των μαθη­τι­κών παρε­λά­σε­ων για τον εορ­τα­σμό της Εθνι­κής Επετείου…

Κοινωνία
Κύκλοι υπουργείου Εσωτερικών: Κανονικά οι παρελάσεις της 28ης Οκτωβρίου

Κανο­νι­κά θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν οι μαθη­τι­κές παρε­λά­σεις της 28ης Οκτω­βρί­ου, ξεκα­θα­ρί­ζουν κύκλοι του υπουρ­γεί­ου Εσω­τε­ρι­κών, δια­ψεύ­δο­ντας δημο­σιεύ­σεις στο δια­δί­κτυο ότι στη…