Περιήγηση: Παρέλαση 28η Οκτωβρίου

Επικαιρότητα
Ακυρώνονται οι παρελάσεις της 28ης Οκτωβρίου

Δεν θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν οι μαθη­τι­κές και στρα­τιω­τι­κές παρε­λά­σεις στις 28 Οκτω­βρί­ου ανα­κοί­νω­σε ο κυβερ­νη­τι­κός εκπρό­σω­πος Στέ­λιος Πέτσας, εξαι­τί­ας της επιδημιολογικής…