Περιήγηση: Παρίσι

Διεθνή
Παρίσι: Τρεις οι νεκροί από την ένοπλη επίθεση στο κουρδικό πολιτιστικό κέντρο Ahmet Kaya

Τρεις άνθρω­ποι σκο­τώ­θη­καν κατά την ένο­πλη επί­θε­ση σε κουρ­δι­κό πολι­τι­στι­κό κέντρο, στο 10ο δια­μέ­ρι­σμα του Παρι­σιού, ανα­κοί­νω­σε η εισαγ­γε­λέ­ας της…

Λαογραφία
Αγαπιόμαστε έτσι, μόνο ο Σηκουάνας και εγώ ‑Ούτε η πρώτη στο Παρίσι, ούτε η τελευταία στον κόσμο

Γρά­φει η Ζωή Δικταί­ου // Μικρές ιστο­ρί­ες γυναι­κών ‑2 Η Χαρού­λα γοη­τευ­μέ­νη πάντα από για­σε­μιά, φεγ­γά­ρια, βλέμ­μα­τα, δακρυ­σμέ­να μάτια, κιτρινισμένα…

Εικαστικές Τέχνες
Ελεύθερα στο Διαδίκτυο, αριστουργήματα από μουσεία του Παρισιού

Εκα­τό χιλιά­δες ψηφια­κές ανα­πα­ρα­γω­γές αρι­στουρ­γη­μά­των τέχνης ελεύ­θε­ρες στο Δια­δί­κτυο. Δωρε­άν και χωρίς περιο­ρι­σμούς. Αυτό ανα­κοί­νω­σε την Πέμ­πτη η Paris Musées,…

Διεθνή
Ένας χρόνος «κίτρινα γιλέκα»: Διαδηλώσεις στο Παρίσι, σε συναγερμό η γαλλική αστυνομία

Η γαλ­λι­κή αστυ­νο­μία έκα­νε σήμε­ρα χρή­ση δακρυ­γό­νων στα βορειο­δυ­τι­κά του Παρι­σιού, προ­κει­μέ­νου να απω­θή­σει τους δια­δη­λω­τές για την συμπλή­ρω­ση ενός…