Περιήγηση: Παραίτηση Παπαχρηγστόπουλου

Επικαιρότητα
Μια παραίτηση που αναβλήθηκε — Παραμένει στην ΚΟ των ΑΝΕΛ ο Παπαχρηστόπουλος

ΑΝΑΤΡΟΠΗ: Παρα­μέ­νει στην Κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα των ΑΝΕΛ ο Παπα­χρη­στό­που­λος. Όπως δήλω­σε θα παραι­τη­θεί μόλις ψηφι­στεί (την επό­με­νη βδο­μά­δα) το πρωτόκολλο…