Περιήγηση: Παραδοσιακό τραγούδι

Μουσική
Φύση και παραδοσιακό τραγούδι – Ένα μοναδικό ανθολόγιο στίχων

Ένα μονα­δι­κό ανθο­λό­γιο στί­χων 171 παρα­δο­σια­κών τρα­γου­διών, στα οποία “πρω­τα­γω­νι­στούν” τα στοι­χεία του φυσι­κού περι­βάλ­λο­ντος που παρου­σιά­ζε­ται δια­δι­κτυα­κά ως αποτέλεσμα…

Λαογραφία
Ο ανώνυμος λαός και η ταυτότητα μιας τέχνης

Γρά­φει ο Γεώρ­γιος Μαγιά­κης // Μου­σι­κές δίχως συν­θέ­τες, λόγια δίχως στι­χουρ­γούς, πίνα­κες και αγιο­γρα­φί­ες ανυ­πό­γρα­φες, υφα­ντά και ενδύ­μα­τα χωρίς ταμπέ­λες. Παρα­δο­σια­κό τραγούδι,…