Περιήγηση: Παρακολουθήσεις πολιτών

Πολιτική
Σχόλιο του ΚΚΕ για τις παρακολουθήσεις πολιτών

«Οι συγκε­κρι­μέ­νες πρα­κτι­κές παρα­κο­λού­θη­σης απο­τε­λούν κρί­κο σε μία μεγά­λη αλυ­σί­δα αντι­δρα­στι­κών νόμων, μέτρων περι­στο­λής των δικαιω­μά­των και λαϊ­κών ελευ­θε­ριών, κατευθύνσεων…