Περιήγηση: Παρακολουθήσεις

Κοινωνία
Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: Ερευνά το Λιμενικό Σώμα για παρακολούθηση social media

Στο μικρο­σκό­πιο της Αρχής Προ­στα­σί­ας Δεδο­μέ­νων Προ­σω­πι­κού Χαρα­κτή­ρα (ΑΠΔΠΧ) βρί­σκε­ται το Λιμε­νι­κό Σώμα σχε­τι­κά με την προ­μή­θεια λογι­σμι­κού παρα­κο­λού­θη­σης μέσων…

Διεθνή
QuaDream: Νέο ισραηλινό λογισμικό παρακολούθησης δημοσιογράφων και πολιτικών

Νέο ισραη­λι­νό πρό­γραμ­μα κατα­σκο­πεί­ας, παρό­μοιο με το πρό­γραμ­μα Pegasus, έχει χρη­σι­μο­ποι­η­θεί για να στο­χεύ­σει δημο­σιο­γρά­φους και πολι­τι­κούς σε πολ­λές χώρες,…

Πολιτική
Αλ. Τσίπρας: Αποχή από τις ψηφοφορίες στη Βουλή — Παραδέχθηκε αύξηση παρακολουθήσεων επί ΣΥΡΙΖΑ

Την απου­σία του ΣΥΡΙΖΑ από τις ψηφο­φο­ρί­ες στη Βου­λή ανα­κοί­νω­σε ο Αλέ­ξης Τσί­πρας κατά τη διάρ­κεια συνέ­ντευ­ξης Τύπου, ενώ παραδέχθηκε…

Επικαιρότητα
Το ΚΚΕ για την γνωμοδότηση Ντογιάκου: Υλοποιεί και ενισχύει το «σκοτεινό» θεσμικό πλαίσιο

«Φύλ­λο συκής» του θεσμι­κού βούρ­κου που έχουν συν­δια­μορ­φώ­σει όλες οι κυβερ­νή­σεις είναι ο ρόλος της δήθεν «ανε­ξάρ­τη­της» δικαιο­σύ­νης και των…

Επικαιρότητα
Σκάνδαλο υποκλοπών: Υπό παρακολούθηση οι Γ. Κύρτσος και Τ. Τέλλογλου αναφέρει το EURACTIV

Υπό παρα­κο­λού­θη­ση ήταν ο ευρω­βου­λευ­τής Γιώρ­γος Κύρ­τσος και ο δημο­σιο­γρά­φος Τάσος Τέλ­λο­γλου γρά­φει η ιστο­σε­λί­δα EURACTIV σε ένα δημο­σί­ευ­μα που…