Περιήγηση: παρακράτος

Πολιτική
Σαν σήμερα 20 Οκτωβρίου η δολοφονική επίθεση παρακρατικών ενάντια στη διαδήλωση του ΠΑΜΕ

Σαν σήμε­ρα 20 Οκτώ­βρη έλα­βε χώρα η οργα­νω­μέ­νη δολο­φο­νι­κή επί­θε­ση προ­βο­κα­τό­ρων ενα­ντί­ον της μεγά­λης απερ­για­κής συγκέ­ντρω­σης του ΠΑΜΕ και των…